KGJ | Forum | O działaności Koła | Statut | Linki | Galeria | Mājan

Statut

Studenckiego Koła Gier Japońskich

Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie

 

Postanowienia Ogólne

§1. Koło nosi nazwę: Koło Gier Japońskich „Tenchu”

§2. Siedzibą Koła jest PJWSTK (sala 131)

§3. Opiekunem Koła jest mgr Ewa Krassowska-Mackiewicz

 

Cel i środki działania

§4. Celem działalności Koła jest:

-          zapoznanie z zasadami tradycyjnych gier japońskich

-          rozwijanie umysłu poprzez granie w tradycyjne japońskie gry logiczno-strategiczne

-          poszerzanie wiedzy na temat kultury Japonii dzięki współczesnym grom japońskim

-          prezentacja zdobytych umiejętności na dniach otwartych, dniach nauki, dniach japońskich itp., aby propagować gry japońskie i zachęcić do studiowania na PJWSTK.

§5. Koło będzie zapraszać gości z Japonii, w celu nauki poszczególnych gier na najwyższym poziomie.

§6. Koło dla realizacji swoich zadań czerpie środki materialne z:

-          dotacji władz uczelni

-          składek członków Koła

 

Członkowie Koła

§7. Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i wspierających:

-          członkiem zwyczajnym może być każdy student PJWSTK

-          członkiem wspierającym mogą być osoby wspomagające Koło poprzez udzielanie lekcji i wykładów z zakresu gier japońskich

§8. Do obowiązków członków Koła należy:

-          uczęszczanie na spotkania Koła

-          realizowanie celów Koła

-          przestrzeganie postanowień statutu

§9. Prawa członka traci się przez:

-          dobrowolne zgłoszenie przewodniczącemu Koła chęci wystąpienia z Koła

-          skreślenie z listy studentów PJWSTK

 

Władze Koła

§10. Władzami Koła są:

-          Przewodniczący

-          Wiceprzewodniczący

-          Walne Zgromadzenie

§11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

-          powołanie Przewodniczącego

-          proponowanie pomysłów usprawniających funkcjonowanie Koła

-          wprowadzanie zmian w statucie

§12. Walne zgromadzenie odbywa się, gdy zostanie zgłoszona taka potrzeba przez któregoś z członków

§13. Do kompetencji Przewodniczącego należy:

-          powołanie wiceprzewodniczącego

-          prowadzenie i koordynacja pracy Koła

-          dysponowanie funduszami Koła

-          występowaniu w imieniu Koła do władz uczelni bądź innych instytucji

§14. Wiceprzewodniczący wspiera przewodniczącego w jego statutowej działalności i zastępuje go podczas jego nieobecności

 

Postanowienia końcowe

§15. W przypadku rozwiązania Koła, jego majątek przechodzi na własność PJWSTK